mygenejoyce

Friday, May 05, 2006

A. Subject Name: EKAWP 4(Four)
B. Lesson Reference No. Four
C. Lesson Title: Kalusugan
D. Lesson Description:
Ang aralin na ito ay tungkol sa kalusugan sa mga sumusunod:
*paghahanda ng pagkain sa malinis na paraan
*iba't ibang gawain para sa pansariling kalusugan
*palagiang pagkonsulta sa doktor/dentista
* pagpapaluntian ng paligid.
E. Learning Outcome:
Pagkatapos ng araling ito ay:
1. Naisasagawa nang palagian ang paghahanda ng pagkain sa malinis na paraan.
2. Napananatiling malinis at maayos ang sarili sa paghahanda at pagluluto ng pagkain.
3. Naisasagawa ang palagiang pagkonsulta sa doktor/dentista.
4.Nakalalahok sa mga gawain upang maging luntian ang kapaligiran-pamamahagi ng mga buto,pagtatanim ng mga puno at paggamit ng Bio Intensive Garden(BIG)
5.Napangangalagaan ang kalusugan.
F. Learning Presentation:
1. Buksan ang link na ito at alamin ang mga tips sa pagkain.http://images.search.yahoo.com/search/images/view?back=http%3A%2F%2Fimg.search.yahoo.com%2Fsearch%2Fimages%3Fei%3Dutf-8%26fr%3Dslv1-msgr%26p%3DTAble%2520Manners&w=130&h=148&imgurl=www.dhamaal.com%2Fpregnancy%2Fimages%2Ftablemanners.jpg&rurl=http%3A%2F%2Fwww.dhamaal.com%2Fpregnancy%2Fkidsmanners_sea.htm&size=8.3kB&name=tablemanners.jpg&p=TAble+Manners&type=jpeg&no=7&tt=7,553&ei=UTF-8
2.Buksan ito at alamin ang tips tungkol sa paghahalamanan.http://www.green-gardens.org/gardening-tips.php
3Bukasan ito at alamin kung paano mapangalagaan ang ngipin.http://www.va.gov/portland/Education/PatientEd/Documents/Dental/How_to_Take_Care_of_Your_Teeth.pdf#search= 4.Buksan ito at kopyahin ang sampung tips(pamagat lang)sa link na ito:http://www.health-fitness-tips.com/features/10-essential-health-tips.htm.
G. Learning Activity:
Buksan ang link na ito upang malaman ang wastong paghahanda ng pagkain..http://images.search.yahoo.com/search/images/view?back=http%3A%2F%2Fimg.search.yahoo.com%2Fsearch%2Fimages%3Fei%3Dutf-8%26fr%3Dslv1-msgr%26p%3DTAble%2520Manners&w=905&h=933&imgurl=www.ptpleasantbch.k12.nj.us%2Ffoods%2Ffoods%2Fholiday%2FTable_Setting.jpg&rurl=http%3A%2F%2Fwww.ptpleasantbch.k12.nj.us%2Ffoods%2Ftablset.html&size=84.2kB&name=Table_Setting.jpg&p=TAble+Manners&type=jpeg&no=2&tt=7,553&ei=UTF-8
2.Isagawa ang mga dapat tandaan sa paghahanda ng pagkain. 3Buksan ito at sipiin ang mga mahahalagang gawain sa wastong pagkain..http://www.stii.dost.gov.ph/sntpost/frames/may2k2/pg8and9.htm 4.Buksan ang link na ito at alamin kung paano napananatiling malinis sa paghahanda ng pagkain. ..http://images.search.yahoo.com/search/images/view?back=http%3A%2F%2Fimg.search.yahoo.com%2Fsearch%2Fimages%3Fei%3Dutf-8%26fr%3Dslv1-msgr%26p%3DWastong%2520Pagkain&w=200&h=295&imgurl=www.abante.com.ph%2Fissue%2Fmar2105%2Fpictures%2F20-12-foods.jpg&rurl=http%3A%2F%2Fwww.abante.com.ph%2Fissue%2Fmar2105%2Fistayl3.htm&size=16.8kB&name=20-12-foods.jpg&p=Wastong+Pagkain&type=jpeg&no=2&tt=4&ei=UTF-8
5. Buksan ang link na ito at sipiin ang tula "Kapayapaan sa Kalikasan" at ipaliwanag ito.http://www.freewebs.com/otsaarizal/otsaarizal.htm
6.Buksan itohttp://www.alin.or.ke/tech-note/data/bio_inte.html.
Sagutin: Ano ang BIG o Bio Intensive Gardening? Paano isinasagawa ang Bio INtensive Gardening? Ano ang naitutulong ng BIG sa atin? Paano ito nakatutulong sa atin?
H. Learning Evaluation:
Buksan ito.http://www.prongo.com/quizstation/Sagutin ang mga tanong,ang class key ay jtaquino,classkeypassword ay 1234567.
I. Assignment:
Ipaliwanag:
"Ang kalusugan ay kayamanan Ang may malusog na katawan ay may malusog na kaisipan."A. Subject Name: Edukasyong Kagandahang Asal at Wastong Pag-uugali 3
B.Lesson Reference No. Three
C. Lesson Title: Paggalang sa Relihiyon at Paniniwala ng Iba
D. Lesson Description:
Ang aralin na ito ay tungkol sa paggalang sa relihiyon at paniniwala ng iba.
E.Learning Outcome:
l. Pagkatapos ng aralin na ito ang mga bata ay matututong gumalang sa relihiyon at paniniwala ng iba.
2. Nakasasagawa ng mga magandang gawain sa paggalang sa relihiyon at paniniwala ng iba.
3. Nalalaman ang mga iba't ibang relihiyon sa bansa.
4. Nakasasalaysay tungkol sa sariling relihiyon.
. Nakalalahok sa mga gawaing pangrelihiyon.
F. Learning Presentation:
l.Pumunta sa link na ito.http://en.wikipedia.org/wiki/Religion_in_the_Philippines. Alamin ang iba't ibang relihiyon sa Pilipinas.
2. Puntahan ang link na ito at pansinin kung paano ang paggalang sa relihiyon.http://img.search.yahoo.com/search/images?ei=utf-8&fr=slv1-msgr&p=Different%20Religion%20in%20the%20Philippines
G.Learning Activity:
1.Buksan ang link na ito.http://www.geocities.com/mgarelihiyonsapilipinas/. Sipiin ang mga relihiyon na napapaloob sa Pilipinas.
2. Magbukas ng isang link tungkol sa inyong relihiyon at isulat sa notbuk ang link ad niyo. 3.Gumawa ng isang sanaysay tungkol sa inyong relihiyon.
4.Pagkatin ang sarili ayon sa relihiyon mo at magsagawa ng isang role play tungkol sa pananampalataya ninyo.
H. Learning Evaluation:
Puntahan ang link na ito http://www.prongo.com/quizstation/testquiz/, ang class key ay jtaquino at ang classkey password ay 1234567.
I. Assignment:
Magbukas ng link sa net tungkol sa relihiyon ninyo at sipiin ang mga mabubuting gawain tungkol dito.

A. Subject Name: Edukasyong Kagandahang Asal at Wastong Pag-uugali 3
B. Lesson Reference No. Two
C. Lesson Title: Mga Gawaing Pisikal
D. Lesson Description: Ang araling ito ay tungkol sa mga gawaing pisikal at kung papaano magiging isport sa lahat ng bagay.
E. Learning Outcomes:
*Nakabibigay ng mga gawaing pisikal.
*Nakalalahok sa mga simpleng laro at paligsahan.
* Nagagawa ang palagiang pag-eehersisyo tulad ng paglakad, pagyuko at pag-inat, pagluksu-lukso.
*Nakasusunod sa mga alituntunin ng mga laro.
*Napapanatili ang pagiging isport sa lahat ng laro.
*Nakabubuo ng isang pangkat at nakapagpapakita ng simpleng laro.
*Nakasasali sa pangkatang pag-eehersisyo.
F. Learning Presentation:
1.Buksan ang link na ito: http://www.activeteamsports.com/
2.Buksan ito: http://img.search.yahoo.com/search/images?ei=utf-8&fr=slv1-msgr&p=Physical%20Fitness. Sumulat ng limang paraan kung paano napananatiling maayos ang pisikal na anyo ayon sa mga nakita mong larawan.
3.Buksan ang link na ito:.http://www.aguador.ph/articles.asp?id=119 .Isagawa ang tamang pamamaraan ng larong ito ng mga kasapi mo.
4.Buksan ang link na ito upang malaman kung paano maging isport sa lahat ng pagkakataon.http://berdengmakina.blogspot.com/2005/09/isport-lang-tayo.html
5.Ito ang mga alituntunin sa paglalaro ng tug and war,sipiin at isagawa sa klase.http://www.ehow.com/how_7943_play-tug-war.html
G. Learning Activity:
l.Isulat ang mga isports na makikita sa link na ito.http://eteamz.active.com/company/sportz/ 2.http://www.curvenetics.com/body.htm. Paano napananatiling maganda ang pisikal na anyo? 3.Sipiin kung ano ang tinatawag na Physical Fitness sa link na itohttp://similarminds.com/types/physicalfitness.html.
4. Nakalalahok ka sa isang outdoor game na tug and war sa gagawin sa paaralan.
5. Gumaya ng isang ehersisyo na ipapakita bukas sa sa link na itio. .http://img.search.yahoo.com/search/images?ei=utf-8&fr=slv1-msgr&p=Physical%20Fitness H. Learning Evaluation:
Puntahan ang http://www.prongo.com/, buksan ang take test here at i click ang EKAWP 4(two), ang class key ko ay jtaquino.
I. Assignment:


A. Subject Name: EKAWP4(One)
B. Lesson Reference No. One
C. Lesson Title: Kalinisan at Kaayusan sa Kapaligiran
D. Lesson Description:
Ang lesson na ito ay tumutukoy sa mga sumusunod:
*Pagpapanatiling maayos at malinis ang kapaligiran.
*Pagsasagawa ng mga pamamaraan kung paano mapanatiling malinis at maayos ang kapaligiran.
*Paggawa ng maikling tula,kasabihan,slogan o poster tungkol sa kapaligiran.
*Paglahok sa mga gawaing nakakaunlad sa kapaligiran.
*Pagsali sa isang role play tungkol sa kapaligiran.
*Pag-awit ng isang awit tungkol sa hinanaing ng kapaligiran.
E. Learning Outcomes:
Pagkatapos ng araling ito ang mga bata ay:
*Napapanatiling malinis at maayos ang kapaligiran.
*Naisasagawa ang mga pamamaraan kung paano mapanatiling malinis at maayos ang kapaligiran.
*Nakagagawa ng isang maikling tula, kasabihan, slogan o poster tungkol sa kapaligiran. *Nakakakopya ng isang kasabihan at naipapaliwanag nang mabuti sa kuwaderno.
*Nakalalahok sa mga gawaing pangkapaligiran.
*Nakaaawit ng isang awit tungkol sa kapaligiran. F.Learning Presentation:
Buksan ang mga sumusunod na links at alamin ang nais ipahiwatig ng ating kapaligiran. 1.http://www.alltheweb.com/search?cat=img&cs=utf8&q=Nature&rys=0&itag=crv&_sb_lang=pref 2.http://images.search.yahoo.com/search/images?ei=UTF-8&fr=slv1-msgr&p=mother%20nature&fr2=tab-news
*Ano ang masabi ninyo tungkol sa ating kapaligiran at ang ating inang kalikasan?
*Sa paanong paraan ninyo ito mapangangalagaan?
*Paano ninyo ito mapananatiling malinis at maayos.
G. Learning Activity:
l. Puntahan ang link na itohttp://images.search.yahoo.com/search/images?_adv_prop=images&imgsz=all&imgc=&vf=all&va=nature&fr=slv1-msgr&ei=UTF-8.Pumuli ng isa at iguhit ito sa isang malinis na papel. 2.http://www.pagsanjan.org/hometown/local-admin/ulat02_8-point.html. Sipiin ang 8 pamamaraan upang magkaroon ng maganda at maayos na kapaligiran. 3.http://theprawn.com/quotes/?c=345.Puntahan ang link na ito at sumipi ng 2 kasabihan at ipaliwanag.
4.http://images.search.yahoo.com/search/images/view?back=http%3A%2F%2Fimages.search.yahoo.com%2Fsearch%2Fimages%3F_adv_prop%3Dimages%26imgsz%3Dall%26imgc%3D%26vf%3Dall%26va%3Dmother%2Bnature%26fr%3Dslv1-msgr%26ei%3DUTF-8&w=300&h=375&imgurl=www.thegreatillusion.com%2Fmother%2520nature%2520new.jpg&rurl=http%3A%2F%2Fwww.thegreatillusion.com%2Fmother.html&size=25.1kB&name=mother%20nature%20new.jpg&p=mother+nature&type=jpeg&no=2&tt=71,009&ei=UTF-8. Sumulat ng 5 pamamaraan kung paano mapananatiling malinis at maayos ang ipinakitang kapaligiran.
H. Learning Evaluation:
*Buksan ang link na ito,http://www.prongo.com/quizstation/.Sagutin ang mga tanong, gamitin ang class key na jtaquino at ang classkey password ay 1234567.
I. Assignment:
Puntahan ang link na ito at ipaliwanag kung ano ang mensahe na nais iparating sa atin.http://www.gbgm-umc.org/Grupongsagip/masdan.htm

A. Subject Name: Edukasyong Kagandahang Asal at Wastong Pag-uugali 3
B. Lesson Reference No. Two
C. Lesson Title: Mga Gawaing Pisikal
D. Lesson Description:
Ang araling ito ay tungkol sa mga gawaing pisikal at kung papaano magiging isport sa lahat ng bagay.
E. Learning Outcomes:
*Nakabibigay ng mga gawaing pisikal.
*Nakalalahok sa mga simpleng laro at paligsahan.
* Nagagawa ang palagiang pag-eehersisyo tulad ng paglakad, pagyuko at pag-inat, pagluksu-lukso.
*Nakasusunod sa mga alituntunin ng mga laro.
*Napapanatili ang pagiging isport sa lahat ng laro.
*Nakabubuo ng isang pangkat at nakapagpapakita ng simpleng laro.
*Nakasasali sa pangkatang pag-eehersisyo.
F. Learning Presentation:
1.Buksan ang link na ito: http://www.activeteamsports.com/
2.Buksan ito: http://img.search.yahoo.com/search/images?ei=utf-8&fr=slv1-msgr&p=Physical%20Fitness. Sumulat ng limang paraan kung paano napananatiling maayos ang pisikal na anyo ayon sa mga nakita mong larawan.
3.Buksan ang link na ito:.http://www.aguador.ph/articles.asp?id=119 .Isagawa ang tamang pamamaraan ng larong ito ng mga kasapi mo.
4.Buksan ang link na ito upang malaman kung paano maging isport sa lahat ng pagkakataon.http://berdengmakina.blogspot.com/2005/09/isport-lang-tayo.html
5.Ito ang mga alituntunin sa paglalaro ng tug and war,sipiin at isagawa sa klase.http://www.ehow.com/how_7943_play-tug-war.html
G. Learning Activity:
l.Isulat ang mga isports na makikita sa link na ito.http://eteamz.active.com/company/sportz/ 2.http://www.curvenetics.com/body.htm. Paano napananatiling maganda ang pisikal na anyo? 3.Sipiin kung ano ang tinatawag na Physical Fitness sa link na itohttp://similarminds.com/types/physicalfitness.html.
4. Nakalalahok ka sa isang outdoor game na tug and war sa gagawin sa paaralan. 5. Gumaya ng isang ehersisyo na ipapakita bukas sa sa link na itio. .http://img.search.yahoo.com/search/images?ei=utf-8&fr=slv1-msgr&p=Physical%20Fitness H. Learning Evaluation:
Puntahan ang http://www.prongo.com/, buksan ang take test here at i click ang EKAWP 4(two), ang class key ko ay jtaquino.
I. Assignment:

0 Comments:

Post a Comment

<< Home